Ֆինանսական և հաշվապահական ծառայություններ

Մեր հաճախորդներին ժամանակին ևճշգրիտ ձեւով հաշվապահական հաշվառում տրամադրելը մեր հիմնական և ամենակարևոր պարտավորություն է: Մանրակրկիտ, լավ կազմակերպված ֆինանսական գրառումներն ապահովում են, որ մեր գործընկերների ամենօրյա աշխատանքն ավելի հարթ ու արդյունավետ ընթանա: Մեր ընկերությունը մատուցում է ամբողջական ծախսարդյունավետ հաշվապահական ևֆինանսական ծառայություններ, ներառյալ հետեւյալը.

  • Հարկային հաշվառում

Հարկերի ռացիոնալ պլանավորում, հաշվետվությունների պատրաստում ևդրանց ներկայացում հարկային ևայլ պետական մարմիններում, գործող օրենսդրությանը համապատասխան հարկային հաշվառման վարում:

  • Ֆինանսական հաշվառում

Օգտագործելով ստանդարտացված ուղեցույցները, մենք արձանագրում ենք, ամփոփում ևներկայացնում ենք ֆինանսական հաշվետվություններ ևհայտարարություններ, ինչպիսիք են եկամուտների հայտարարագիրը կամ հաշվեկշիռը:

  • Կառավարչական հաշվառում

Մենք բացահայտում, հաշվարկում, վերլուծում և մեկնաբանում ենք իրական ևպլանավորված արդյունքները, պատրաստում ենք ներքին հաշվետվություններ ևներկայացնում ենք համապատասխան ղեկավար օղակներին:

  • Հաշվապահական Հաշվառման վերականգնում

Մենք իրականացնում ենք նախորդ ժամանակաշրջաններում իրականացված հաշվապահական հաշվառման վերականգնում ևկազմակերպում ձեր ֆինանսական ևհարկային հաշվառումը `լիովին համապատասխանեցնելով ձեր ընկերության կորպորատիվ չափանիշներին: Բացի այդ, մենք կարող ենք իրականացնել հաշվապահության ներկայիս կարգավիճակի վերլուծություն և բացահայտել համակարգի հնարավոր բացերը: