Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Կադրային հաշվապահությունն ու աշխատանքային իրավունքը փոխկապակցված են․ հենց այդ պատճառով մենք տրամադրում ենք նաև այս ծառայությունը։ Այն իր մեջ ներառում է․

 

  • Պայմանագրերի, ակտերի և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախապատրաստում,
  • աշխատավարձերի հաշվարկ և վճարում,
  • ներքին կարգապահական կանոնների (ՆԿԿ) մշակում, թարմացում, առկա ՆԿԿ-ի համապատասխանեցում գործող օրենսդրությանը,
  • անձնակազմի անհատական գործերի կազմում և վարում,
  • այլ հարակից ծառայություններ։